Klauzula informacyjna

 

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

lek. wet. Szymon Bogucki

Przychodnia Weterynaryjna

„Ostrowskie Centrum Weterynaryjne”

ul. Ledóchowskiego 57

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Inspektor ochrony danych

U Administratora Danych nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu:

  1. prowadzenia ewidencji paszportów dla zwierząt;
  2. zatrudnienia pracowników;
  3. prowadzenia monitoringu wizyjnego dla ochrony mienia w siedzibie Administratora danych osobowych;
  4. innych czynności związanych z działalnością Administratora danych określonych w Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Administratora danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi księgowej ew. informatycznej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały określone w naszej Polityce bezpieczeństwa danych.